• tel.:32 411 65 00 lub 505 450 471
 • ul. Grodowa 3, 44-100 Gliwice
 • Pon-pt 10:00-17:00

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest EXOTIC ADVENTURE TOURS adres siedziby: 44-100 Gliwice, ul. Grodowa 3, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr I/846/2010, NIP 969-12-42-092, REGON 241824881, tel. 32 411 65 00, email biuro@exoticadventure.pl

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres biuro@exoticadventure.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności:
  1. podjęcie działań przed zawarciem Umowy, podjęcie współpracy,
  2. zawarcie i wykonanie Umowy,
  3. obsługi, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń w razie ich zaistnienia.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
  1. podjęcie działań przed zawarciem umowy i/lub wykonanie Umowy której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń;
  3. wypełnienie obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO) – archiwizacja dokumentów księgowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, usługi przewozowe, kurierskie.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres ważności zapytania, oferty, obowiązywania Umowy, a także w przypadku gdy Strony zawrą umowę do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy i upływu terminu archiwizowania dokumentacji księgowej.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych na podstawie (art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
 7. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (organu nadzorczego).